طفلى حديث الولادة و الصفراء

أ.د. أسامه عرفة إستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة مستشفى بورفؤاد — بورسعيد يعتبر تغير لون جلد الطفل حديث الولادة إلى اللون الأصفر من الظواهر الشائعة جدا هذه الأيام ويصاحبها تساؤلات عديدة ولغط كثير من طرق العلاج والأسباب وخلاصة هذا الموضوع إن الأسباب العلمية حتى الآن غير محددة ولكن هناك نظريات…

Con­tin­ue read­ing

Does Using a Nasal Barrier Dressing Prevent Nasal Injury in Premature Infants Receiving Nasal Continuous Positive Airway Pressure?

Imbu­lana et al. The Jour­nal of Pedi­atrics 2018 In infants less than 30 weeks’ ges­ta­tion and/or with birth weight less than 1250 grams receiv­ing nasal con­tin­u­ous pos­i­tive air­way pres­sure (NCPAP), does the use of a bar­ri­er dress­ing com­pared with no bar­ri­er dress­ing decrease the inci­dence of nasal injury when used…

Con­tin­ue read­ing

Preterm Neuroimaging and School-Age Cognitive Outcomes

Hintz, et al. Pedi­atrics. 2018 In preterm infants <28 weeks ges­ta­tion,  do near-term con­ven­tion­al brain MRI find­ings  com­pared with adverse ear­ly and late cra­nial ultra­sound improve the pre­dic­tion of school age cog­ni­tive out­comes, when assessed between the age of 6 years 4 months to 7 years 2 months. Design: Neu­roimag­ing…

Con­tin­ue read­ing

ROTAVIRUS VACCINE FOR NEONATES

Bines, et al. Human. New Eng­land Jour­nal of Med­i­cine. 2018 QUESTION In healthy term neonates, is oral human rotavirus vac­cine admin­is­tered on a neona­tal sched­ule or infant sched­ule more effec­tive than place­bo at pre­vent­ing rotavirus gas­troen­teri­tis until age 18 months? Design: A ran­domised, dou­ble-blind, par­al­lel group, place­bo-con­trolled tri­al. Oral human…

Con­tin­ue read­ing

Sepsis-Induced Immunosuppression in Neonates

Hib­bert et al, Front Pedi­atr. 2018 Abstract Neonates, espe­cial­ly those born preterm, are at increased risk of sep­sis and adverse long-term effects asso­ci­at­ed with infec­­tion-relat­ed inflam­ma­tion. Dis­tinct neona­tal immune respons­es and dys­reg­u­lat­ed inflam­ma­tion are cen­tral to this unique sus­cep­ti­bil­i­ty. The tra­di­tion­al sep­a­ra­tion of sep­sis into an ini­tial hyper-inflam­­ma­­to­ry response fol­lowed…

Con­tin­ue read­ing

Mupirocin for Staphylococcus aureus Decolonization of Infants in Neonatal Intensive Care Units

Kot­loff et al, Pedi­atrics. 2019 Jan Abstract BACKGROUND AND OBJECTIVES: Staphy­lo­coc­cus aureus (SA) is the sec­ond lead­ing cause of late-onset sep­sis among infants in the NICU. Because col­o­niza­tion of nasal mucosa and/or skin fre­quent­ly pre­cedes inva­sive infec­tion, decol­o­niza­tion strate­gies, such as mupirocin appli­ca­tion, have been attempt­ed to pre­vent clin­i­cal infec­tion,…

Con­tin­ue read­ing

Initial antimicrobial treatment of foals with sepsis: Do our choices make a difference?

Thee­len et al, Vet J. 2019 Jan Abstract The study objec­tives were to pro­vide cumu­la­tive antimi­cro­bial sus­cep­ti­bil­i­ty data at the patient lev­el and to eval­u­ate the effect of ini­tial antimi­cro­bial treat­ment on sur­vival in foals with sep­sis. Foals below 30days of age with a diag­no­sis of sep­sis, con­firmed by iso­la­tion…

Con­tin­ue read­ing

Symptomatic seizures in preterm newborns: a review on clinical features and prognosis

Spag­no­li et al, tal­ian Jour­nal of Pediatrics2018 Neona­tal seizures are the most com­mon neu­ro­log­i­cal event in new­borns, show­ing high­er preva­lence in preterm than in full-term infants. In the major­i­ty of cas­es they rep­re­sent acute symp­to­matic phe­nom­e­na, the main eti­olo­gies being intra­ven­tric­u­lar haem­or­rhage, hypox­ic-ischemic encephalopa­thy, cen­tral ner­vous sys­tem infec­tions and tran­sient…

Con­tin­ue read­ing

Adverse Effects of Treatment with Valproic Acid during the Neonatal Period

Bau­dou et al, Neu­ro­pe­di­atrics. 2018 Nov 19 Abstract INTRODUCTION:  Val­proic acid (VPA) is rarely used in neona­tal peri­od. In chil­dren under 2 years old, seri­ous adverse effects are appear to be more fre­quent. METHOD:  Full-term new­borns, hos­pi­tal­ized at the Toulouse CHU, who pre­sent­ed with neona­tal seizures and who received long-term…

Con­tin­ue read­ing

Combination therapy with ciprofloxacin and third-generation cephalosporin versus third-generation cephalosporin monotherapy in Escherichia coli meningitis in infants: a multicentre propensity score-matched observational study

Tauzin et al, Clin Micro­bi­ol Infect. 2018 Dec 26 Abstract OBJECTIVES: Escherichia coli is the sec­ond cause of bac­te­r­i­al menin­gi­tis in neonates. Despite the use for 35 years of third-gen­er­a­­tion cephalosporins (3GCs), high mor­bid­i­ty and mor­tal­i­ty rates with E. coli menin­gi­tis con­tin­ue to occur. Because ciprofloxacin has good micro­bi­o­log­i­cal activ­i­ty…

Con­tin­ue read­ing

Kawasaki disease

by Dr Riham Arnous, Pedi­a­tri­cian, Port said Gen­er­al hos­pi­tal Def­i­n­i­tion: Kawasa­ki dis­ease (KD), or muco­cu­ta­neous lymph node syn­drome, is an ill­ness that caus­es inflam­ma­tion in arter­ies, veins, and cap­il­lar­ies. It also affects lymph nodes and caus­es symp­toms in  nose, mouth, and throat. It’s the most com­mon cause of heart dis­ease…

Con­tin­ue read­ing

تغذية طفلك

دكتورة / ولاء فرح — أخصائى الاطفال وحديثى الولادة — مستشفى النصر بورسعيد سلام عليكم…أزيك ياماميهنلخص النهارده كل اللي فات ونركز ع نقاط مهمه👓 💠وجبة طفلك تكون غنيه بالطاقه والبروتين والفيتامينات والمعادن زي ماقلنا(حديد -زنك-فيتامين سي-فيتامين أ-كالسيوم) 💠النقطه دي مهمه…قولنا هنأكل بالملعقه ونلغي الببرونه وندي فرصه لطفلك يتعرف ع الملعقه…

Con­tin­ue read­ing

التغذيه التكميليه للطفل

د. ولاء فرح أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة مستشفى النصر بورسعيد سلام عليكمنتكلم النهارده عن التغذيه التكميليه للطفلسموها تكميليه ليه بقى؟؟؟؟عشان الرضاعه الطبيعيه مكمله معانا ياجماعه لحد سن سنتين😍طبعا هيبقى لينا بوستات ان شاء الله في الرضاعه الطبيعيه المطلقة اول 6 شهور وهنمشى مع بعض واحده واحده كده وبعون الله…

Con­tin­ue read­ing

طعام طفلك

دكتورة ولاء فرح أخصائى طب الاطفال وحديثى الولادة — مستشفى النصر — بورسعيد سلام عليكم…أزيك ياأحلى مامي 😍😍ولسه مكملين في رحلة الطعام😁 مع طفلك ..💠والرحله في السنه التانيه من العمر بتبقى أصعب لأن الطفل بيبتدي يحس بذاته وعايز يعتمد ع نفسه وطبعا احنا لازم ننمي الموضوع ده فيه..لازم نعوده في الأول ان…

Con­tin­ue read­ing

التغذيه التكميليه لطفلك

د. ولاء فرح أخصائ طب الأطفال وحديثى الولادة مستشفى النصر بورسعيد لسه مكملين مع بعض في التغذيه التكميليه لطفلك…😍 طب هو في أكلات معينه نركز عليها شويتين ..أه بصي يامامي من أسباب دخولنا أكل لطفلك بعد 6 شهور بتوعنا اللي اتفقنا عليهم البوست اللي فات.….😊 ايه اتفقنا ولا ايه طمنوني…؟؟😍…اتفقنا…

Con­tin­ue read­ing

الأنيميا ونقص الحديد

د. ولاء فرح أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة — مستشفى النصر بورسعيد هل تعلم ان فيه فرق ان يكون عندك نقص فى الحديد وان يكون عندك أنيميا او فقر الدم؟🤔 لما ينقص الحديد فى الدم تبدء مشاكل الخمول و الارهاق والاجهاد والتعب من ابسط مجهود وقلة التركيز والنسيان لان الحديد…

Con­tin­ue read­ing

Music Therapy Self-Care Group for Parents of Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unit: A Clinical Pilot Intervention

Roa & Etten­berg­er, Med­i­cines (Basel). 2018 Dec Abstract Back­ground: The par­ents of preterm infants face major men­tal health chal­lenges in the Neona­tal Inten­sive Care Unit (NICU). Fam­i­­ly-cen­tered music ther­a­py active­ly inte­grates and empow­ers par­ents in their infants’ care. With the aim to bet­ter under­stand and address parental needs sep­a­rate­ly from their babies’ needs, a music ther­a­py (MT) self-care­­group…

Con­tin­ue read­ing

Early Caffeine Administration and Neurodevelopmental Outcomes in Preterm Infants

Lod­ha et al, Pedi­atrics. 2018 Dec BACKGROUND: Although caf­feine use for apnea of pre­ma­tu­ri­ty is well stud­ied, the long-term safe­ty and ben­e­fit of rou­tine ear­ly caf­feine admin­is­tra­tion has not been explored. Our objec­tive was to deter­mine the asso­ci­a­tion between ear­ly (with­in 2 days of birth) ver­sus late caf­feine expo­sure and neu­rode­vel­op­men­tal out­comes…

Con­tin­ue read­ing

Behavioral problems are associated with cognitive and language scores in toddlers born extremely preterm

Lowe et al, Ear­ly Hum Dev. 2018 Dec OBJECTIVE:To eval­u­ate the rela­tion­ship of par­ent-report­ed child behav­iors on the Child Behav­ior Check­list (CBCL) to cog­ni­tion, lan­guage, and motor skills on the Bay­ley Scales of Infant and Tod­dler Devel­op­ment — III (Bay­ley-III) in tod­dlers born extreme­ly preterm. This study showed that par­ent report­ed behav­ior prob­lems were…

Con­tin­ue read­ing

Neonatal interventions for preventing cerebral palsy

Salam et al, Cochrane Sys­tem­at­ic Review.20 June 2018 Back­ground Cere­bral pal­sy is an umbrel­la term that encom­pass­es dis­or­ders of move­ment and pos­ture attrib­uted to non‐progressive dis­tur­bances occur­ring in the devel­op­ing foetal or infant brain. As there are diverse risk fac­tors and aeti­olo­gies, no one strat­e­gy will pre­vent cere­bral pal­sy. There­fore, there…

Con­tin­ue read­ing

Update on Vitamin E and Its Potential Role in Preventing or Treating Bronchopulmonary Dysplasia

Stone et al, Neona­tol­ogy, 2018 Abstract Vit­a­min E is obtained only through the diet and has a num­ber of impor­tant bio­log­i­cal activ­i­ties, includ­ing func­tion­ing as an antiox­i­dant. Evi­dence that free rad­i­cals may con­tribute to patho­log­i­cal process­es such as bron­chopul­monary dys­pla­sia (BPD), a dis­ease of pre­ma­tu­ri­ty asso­ci­at­ed with increased lung injury,…

Con­tin­ue read­ing

The Neuroprotective Effects of Hypothermia on Bilirubin-Induced Neurotoxicity in vitro

Kuter et al, Neona­tol­ogy, 2018 Back­ground: In high-risk new­borns indi­rect hyper­biliru­bine­mia can lead to acute biliru­bin encephalopa­thy and ker­nicterus. Despite the cur­rent ther­a­peu­tic modal­i­ties, pre­vent­ing or revers­ing the neu­ro­tox­i­c­i­ty can­not be achieved in all infants. Objec­tive: To inves­ti­gate the neu­ro­pro­tec­tive effects of hypother­mia on biliru­bin-induced tox­i­c­i­ty in pri­ma­ry mouse neu­ronal…

Con­tin­ue read­ing

Newborn Plasma Glucose Concentration Nadirs by Gestational-Age Group

Kaiser et al, Neona­tol­ogy, 2018 Abstract Back­ground: The glu­cose con­cen­tra­tions and times to nadir for new­borns of all ges­ta­tion­al ages when intra­partum glu­cose-con­tain­ing solu­tions are not rou­tine­ly pro­vid­ed are unknown. Objec­tive: To char­ac­ter­ize and com­pare pat­terns of ini­tial glu­cose con­cen­tra­tion nadirs by ges­ta­tion­al-age groups. Meth­ods: A cross-sec­tion­al cohort study of…

Con­tin­ue read­ing

Enteral Feeding as an Adjunct to Hypothermia in Neonates with Hypoxic-Ischemic Encephalopathy

Chang et al, Neona­tol­ogy 2018 Abstract Back­ground: With­hold­ing enter­al feed­ings dur­ing hypother­mia lacks sup­port­ing evi­dence. Objec­tives: We aimed to deter­mine if min­i­mal enter­al nutri­tion (MEN) dur­ing hypother­mia in patients with hypox­ic-ischemic encephalopa­thy was asso­ci­at­ed with a reduced dura­tion of par­enter­al nutri­tion, time to full oral feeds, and length of stay,…

Con­tin­ue read­ing

High-Dose Erythropoietin for Asphyxia and Encephalopathy (HEAL): A Randomized Controlled Trial – Background, Aims, and Study Protocol

Juul et al, Neona­tol­ogy 2018 Abstract Back­ground: Hypox­ic-ischemic encephalopa­thy (HIE) remains an impor­tant cause of neona­tal death and fre­quent­ly leads to sig­nif­i­cant long-term dis­abil­i­ty in sur­vivors. Ther­a­peu­tic hypother­mia, while ben­e­fi­cial, still leaves many treat­ed infants with life­long dis­abil­i­ties. Adjunc­tive ther­a­pies are need­ed, and ery­thro­poi­etin (Epo) has the poten­tial to pro­vide…

Con­tin­ue read­ing