طعام طفلك

دكتورة ولاء فرح أخصائى طب الاطفال وحديثى الولادة — مستشفى النصر — بورسعيد سلام عليكم…أزيك ياأحلى مامي 😍😍ولسه مكملين في رحلة الطعام😁 مع طفلك ..💠والرحله في السنه التانيه من العمر بتبقى أصعب لأن الطفل بيبتدي يحس بذاته وعايز يعتمد ع نفسه وطبعا احنا لازم ننمي الموضوع ده فيه..لازم نعوده في الأول ان…

Con­tin­ue read­ing

التغذيه التكميليه لطفلك

د. ولاء فرح أخصائ طب الأطفال وحديثى الولادة مستشفى النصر بورسعيد لسه مكملين مع بعض في التغذيه التكميليه لطفلك…😍 طب هو في أكلات معينه نركز عليها شويتين ..أه بصي يامامي من أسباب دخولنا أكل لطفلك بعد 6 شهور بتوعنا اللي اتفقنا عليهم البوست اللي فات.….😊 ايه اتفقنا ولا ايه طمنوني…؟؟😍…اتفقنا…

Con­tin­ue read­ing

الأنيميا ونقص الحديد

د. ولاء فرح أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة — مستشفى النصر بورسعيد هل تعلم ان فيه فرق ان يكون عندك نقص فى الحديد وان يكون عندك أنيميا او فقر الدم؟🤔 لما ينقص الحديد فى الدم تبدء مشاكل الخمول و الارهاق والاجهاد والتعب من ابسط مجهود وقلة التركيز والنسيان لان الحديد…

Con­tin­ue read­ing

Music Therapy Self-Care Group for Parents of Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unit: A Clinical Pilot Intervention

Roa & Etten­berg­er, Med­i­cines (Basel). 2018 Dec Abstract Back­ground: The par­ents of preterm infants face major men­tal health chal­lenges in the Neona­tal Inten­sive Care Unit (NICU). Fam­i­­ly-cen­tered music ther­a­py active­ly inte­grates and empow­ers par­ents in their infants’ care. With the aim to bet­ter under­stand and address parental needs sep­a­rate­ly from their babies’ needs, a music ther­a­py (MT) self-care­­group…

Con­tin­ue read­ing

Early Caffeine Administration and Neurodevelopmental Outcomes in Preterm Infants

Lod­ha et al, Pedi­atrics. 2018 Dec BACKGROUND: Although caf­feine use for apnea of pre­ma­tu­ri­ty is well stud­ied, the long-term safe­ty and ben­e­fit of rou­tine ear­ly caf­feine admin­is­tra­tion has not been explored. Our objec­tive was to deter­mine the asso­ci­a­tion between ear­ly (with­in 2 days of birth) ver­sus late caf­feine expo­sure and neu­rode­vel­op­men­tal out­comes…

Con­tin­ue read­ing

Behavioral problems are associated with cognitive and language scores in toddlers born extremely preterm

Lowe et al, Ear­ly Hum Dev. 2018 Dec OBJECTIVE:To eval­u­ate the rela­tion­ship of par­ent-report­ed child behav­iors on the Child Behav­ior Check­list (CBCL) to cog­ni­tion, lan­guage, and motor skills on the Bay­ley Scales of Infant and Tod­dler Devel­op­ment — III (Bay­ley-III) in tod­dlers born extreme­ly preterm. This study showed that par­ent report­ed behav­ior prob­lems were…

Con­tin­ue read­ing

Neonatal interventions for preventing cerebral palsy

Salam et al, Cochrane Sys­tem­at­ic Review.20 June 2018 Back­ground Cere­bral pal­sy is an umbrel­la term that encom­pass­es dis­or­ders of move­ment and pos­ture attrib­uted to non‐progressive dis­tur­bances occur­ring in the devel­op­ing foetal or infant brain. As there are diverse risk fac­tors and aeti­olo­gies, no one strat­e­gy will pre­vent cere­bral pal­sy. There­fore, there…

Con­tin­ue read­ing

Update on Vitamin E and Its Potential Role in Preventing or Treating Bronchopulmonary Dysplasia

Stone et al, Neona­tol­ogy, 2018 Abstract Vit­a­min E is obtained only through the diet and has a num­ber of impor­tant bio­log­i­cal activ­i­ties, includ­ing func­tion­ing as an antiox­i­dant. Evi­dence that free rad­i­cals may con­tribute to patho­log­i­cal process­es such as bron­chopul­monary dys­pla­sia (BPD), a dis­ease of pre­ma­tu­ri­ty asso­ci­at­ed with increased lung injury,…

Con­tin­ue read­ing

The Neuroprotective Effects of Hypothermia on Bilirubin-Induced Neurotoxicity in vitro

Kuter et al, Neona­tol­ogy, 2018 Back­ground: In high-risk new­borns indi­rect hyper­biliru­bine­mia can lead to acute biliru­bin encephalopa­thy and ker­nicterus. Despite the cur­rent ther­a­peu­tic modal­i­ties, pre­vent­ing or revers­ing the neu­ro­tox­i­c­i­ty can­not be achieved in all infants. Objec­tive: To inves­ti­gate the neu­ro­pro­tec­tive effects of hypother­mia on biliru­bin-induced tox­i­c­i­ty in pri­ma­ry mouse neu­ronal…

Con­tin­ue read­ing

Newborn Plasma Glucose Concentration Nadirs by Gestational-Age Group

Kaiser et al, Neona­tol­ogy, 2018 Abstract Back­ground: The glu­cose con­cen­tra­tions and times to nadir for new­borns of all ges­ta­tion­al ages when intra­partum glu­cose-con­tain­ing solu­tions are not rou­tine­ly pro­vid­ed are unknown. Objec­tive: To char­ac­ter­ize and com­pare pat­terns of ini­tial glu­cose con­cen­tra­tion nadirs by ges­ta­tion­al-age groups. Meth­ods: A cross-sec­tion­al cohort study of…

Con­tin­ue read­ing