التغذيه التكميليه للطفل

د. ولاء فرح أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة مستشفى النصر بورسعيد سلام عليكمنتكلم النهارده عن التغذيه التكميليه للطفلسموها تكميليه ليه بقى؟؟؟؟عشان الرضاعه الطبيعيه مكمله معانا ياجماعه لحد سن سنتين😍طبعا هيبقى لينا بوستات ان شاء الله في الرضاعه الطبيعيه المطلقة اول 6 شهور وهنمشى مع بعض واحده واحده كده وبعون الله…

Con­tin­ue read­ing

طعام طفلك

دكتورة ولاء فرح أخصائى طب الاطفال وحديثى الولادة — مستشفى النصر — بورسعيد سلام عليكم…أزيك ياأحلى مامي 😍😍ولسه مكملين في رحلة الطعام😁 مع طفلك ..💠والرحله في السنه التانيه من العمر بتبقى أصعب لأن الطفل بيبتدي يحس بذاته وعايز يعتمد ع نفسه وطبعا احنا لازم ننمي الموضوع ده فيه..لازم نعوده في الأول ان…

Con­tin­ue read­ing

التغذيه التكميليه لطفلك

د. ولاء فرح أخصائ طب الأطفال وحديثى الولادة مستشفى النصر بورسعيد لسه مكملين مع بعض في التغذيه التكميليه لطفلك…😍 طب هو في أكلات معينه نركز عليها شويتين ..أه بصي يامامي من أسباب دخولنا أكل لطفلك بعد 6 شهور بتوعنا اللي اتفقنا عليهم البوست اللي فات.….😊 ايه اتفقنا ولا ايه طمنوني…؟؟😍…اتفقنا…

Con­tin­ue read­ing

الأنيميا ونقص الحديد

د. ولاء فرح أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة — مستشفى النصر بورسعيد هل تعلم ان فيه فرق ان يكون عندك نقص فى الحديد وان يكون عندك أنيميا او فقر الدم؟🤔 لما ينقص الحديد فى الدم تبدء مشاكل الخمول و الارهاق والاجهاد والتعب من ابسط مجهود وقلة التركيز والنسيان لان الحديد…

Con­tin­ue read­ing

Music Therapy Self-Care Group for Parents of Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unit: A Clinical Pilot Intervention

Roa & Etten­berg­er, Med­i­cines (Basel). 2018 Dec Abstract Back­ground: The par­ents of preterm infants face major men­tal health chal­lenges in the Neona­tal Inten­sive Care Unit (NICU). Fam­i­­ly-cen­tered music ther­a­py active­ly inte­grates and empow­ers par­ents in their infants’ care. With the aim to bet­ter under­stand and address parental needs sep­a­rate­ly from their babies’ needs, a music ther­a­py (MT) self-care­­group…

Con­tin­ue read­ing

Early Caffeine Administration and Neurodevelopmental Outcomes in Preterm Infants

Lod­ha et al, Pedi­atrics. 2018 Dec BACKGROUND: Although caf­feine use for apnea of pre­ma­tu­ri­ty is well stud­ied, the long-term safe­ty and ben­e­fit of rou­tine ear­ly caf­feine admin­is­tra­tion has not been explored. Our objec­tive was to deter­mine the asso­ci­a­tion between ear­ly (with­in 2 days of birth) ver­sus late caf­feine expo­sure and neu­rode­vel­op­men­tal out­comes…

Con­tin­ue read­ing

Behavioral problems are associated with cognitive and language scores in toddlers born extremely preterm

Lowe et al, Ear­ly Hum Dev. 2018 Dec OBJECTIVE:To eval­u­ate the rela­tion­ship of par­ent-report­ed child behav­iors on the Child Behav­ior Check­list (CBCL) to cog­ni­tion, lan­guage, and motor skills on the Bay­ley Scales of Infant and Tod­dler Devel­op­ment — III (Bay­ley-III) in tod­dlers born extreme­ly preterm. This study showed that par­ent report­ed behav­ior prob­lems were…

Con­tin­ue read­ing

Neonatal interventions for preventing cerebral palsy

Salam et al, Cochrane Sys­tem­at­ic Review.20 June 2018 Back­ground Cere­bral pal­sy is an umbrel­la term that encom­pass­es dis­or­ders of move­ment and pos­ture attrib­uted to non‐progressive dis­tur­bances occur­ring in the devel­op­ing foetal or infant brain. As there are diverse risk fac­tors and aeti­olo­gies, no one strat­e­gy will pre­vent cere­bral pal­sy. There­fore, there…

Con­tin­ue read­ing

Update on Vitamin E and Its Potential Role in Preventing or Treating Bronchopulmonary Dysplasia

Stone et al, Neona­tol­ogy, 2018 Abstract Vit­a­min E is obtained only through the diet and has a num­ber of impor­tant bio­log­i­cal activ­i­ties, includ­ing func­tion­ing as an antiox­i­dant. Evi­dence that free rad­i­cals may con­tribute to patho­log­i­cal process­es such as bron­chopul­monary dys­pla­sia (BPD), a dis­ease of pre­ma­tu­ri­ty asso­ci­at­ed with increased lung injury,…

Con­tin­ue read­ing

The Neuroprotective Effects of Hypothermia on Bilirubin-Induced Neurotoxicity in vitro

Kuter et al, Neona­tol­ogy, 2018 Back­ground: In high-risk new­borns indi­rect hyper­biliru­bine­mia can lead to acute biliru­bin encephalopa­thy and ker­nicterus. Despite the cur­rent ther­a­peu­tic modal­i­ties, pre­vent­ing or revers­ing the neu­ro­tox­i­c­i­ty can­not be achieved in all infants. Objec­tive: To inves­ti­gate the neu­ro­pro­tec­tive effects of hypother­mia on biliru­bin-induced tox­i­c­i­ty in pri­ma­ry mouse neu­ronal…

Con­tin­ue read­ing

  • Next Conference Port-Said Neonatology 15/10/2019